Oferujemy:kasy fiskalne,serwis komputerowy,usługi informatyczne,pogotowie komputerowe,oprogramowanie na terenie miast:katowice,sosnowiec,chorzów,katowice,śląsk

Zainstaluj flash playera w nowszej wersji


Wi-FKa 
Wi-FKa to Zintegrowany System Zarządzania przeznaczony do obsługi stowarzyszeń oraz korporacji zawodowych. Podstawową jego część stanowi System Ewidencyjny, pozwalający na prowadzenie pełnej bazy członków – zarówno w wersji uproszczonej (stowarzyszenia) jak i rozbudowanej, dostosowany każdorazowo do specyfiki Klienta. Pozostałymi elementami są: System FK, Kasa/Bank, System Kadrowo-Płacowy, System Pożyczek i Zapomóg.
 
Skrócona charakterystyka poszczególnych elementów:
 
 
System Ewidencyjny
 
 • ewidencja członków organizacji (dane osobowe, dane adresowe),
 • rejestrowanie podstawy wpisu, skreślenia, zawieszenia wraz z datami i okresami,
 • rejestrowanie uzyskanych uprawnień (np. wykształcenie, egzaminy zawodowe),
 • rejestrowanie przebiegu kariery zawodowej (np. staże, aplikacje),
 • rejestrowanie i archiwum miejsc wykonywania zawodu (kancelarie, miejsca zatrudnienia, biura itp.),
 • rejestrowanie zobowiązań korporacyjnych z podziałem na rodzaje (np. składka, ubezpieczenie, koszty szkoleń) oraz przyporządkowanie do statusu zawodowego członka (np. wykonujący zawód lub nie wykonujący zawodu),
 • pełna integracja z obsługą kasy i banku: jednoczesne rejestrowanie wpłat z tytułu składek i innych opłat w momencie wprowadzenia dokumentów kasowych lub bankowych,
 • wszelkie dane słownikowe (np. podstawy wpisu, podstawy skreślenia, podstawy zawieszenia, rodzaje opłat statusy zawodowe) definiowane wstępnie na etapie wdrożenia, z możliwością rozszerzenia w razie potrzeby przez użytkownika.
 
 
System FK
 
 • plan kont definiowany przez użytkownika,
 • automatyczna ewidencja zdarzeń – dokumenty kasowe i bankowe, dokumenty kosztowe, faktury sprzedaży i dokumenty wewnętrzne (np. rozliczenia wynikające jedynie z uchwał organizacji), listy płac, zlecenia itp.,
 • stałe, zaszyte w programie wzorce dekretacji podstawowych operacji oraz definiowane przez użytkownika inne często wykorzystywane wzorce dekretacji,
 • automatyczna kontrola poprawności tworzonego dekretu,
 • możliwość tworzenia dekretacji poza otwartym okresem (miesiącem),
 • wersja dwuletnia (rok poprzedni dostępny na bieżąco, lata wcześniejsze w archiwum),
 • możliwość prowadzenia rozrachunków z kontrahentami w trzech układach szczegółowości,
 • możliwość weryfikacji poprawności zapisów przed zaksięgowaniem poprzez przeprowadzenie symulacji księgowania,
 • wydruki: kopia dekretu, dziennik finansowo – księgowy, obroty i salda, zawartość konta.
 
 
Kasa / Bank
 
 • ewidencja wszelkich operacji finansowych,
 • dokumenty kasowe i bankowe uwzględniające rozliczenia zarówno z kontrahentami jak i specyficznych operacji związanych z członkami organizacji,
 • automatyczne tworzenie raportów kasowych i bankowych, ściśłe przyporządkowanie każdego dokumentu do otwartego raportu dla danej kasy / banku,
 • rejestrowanie osoby wprowadzającej każdy dokument (tj. osoby zalogowanej do programu),
 • automatyczne drukowanie dokumentów kasowych w momencie wystawienia,
 • drukowanie raportów kasowych i bankowych,
 • bieżące przeliczanie wpłat i wypłat oraz informacja o saldzie raportu.
 
 
System Kadrowo – Płacowy
 
 • ewidencja danych osobowych niezbędnych do prawidłowej pracy programu,
 • ewidencja umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, autorskich oraz nadzorczych,
 • możliwość samodzielnego definiowania dowolnej ilości formatów wydruków umów / rachunków,
 • ewidencjonowanie wypłat z tytułu pełnionych funkcji społecznych (PIT-R),
 • odrębne listy płac podstawowe, zlecone, autorskie, nadzorcze oraz wypłat z tytułu pełnionych funkcji społecznych,
 • możliwość definiowania wielu formatów wydruków list płac, w tym np. tzw. Paski o zawartości zdefiniowanej przez firmę (oparte o zapytanie SQL do całej bazy),
 • automatyczne naliczanie składek ZUS, podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • integracja z modułem księgowym.
 
 
System Pożyczek i Zapomóg
 
 • baza pożyczkobiorców oparta na bazie z systemu ewidencyjnego,
 • rejestrowanie zapomóg jednorazowych (w tym również opodatkowanych),
 • rejestrowanie pożyczek wraz z harmonogramem spłat,
 • integracja z obsługą kasy / banku oraz systemem księgowym – jednoczesne z wprowadzeniem dokumentu kasowo / bankowego rejestrowanie wypłaty / spłaty na rozliczeniach z poszczególnymi osobami.
 

 
Drukuj   Wstecz   W górę